div id="logo">

Stichting Commizzie 't Zandt


Doelstelling van de Stichting is het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen.
Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid
van enige groepering van levenbeschouwelijke, politieke of economische aard.

Beleid:
De Stichting verstrekt uitsluitend bijdragen aan duurzame projecten ten behoeve van het Algemeen Belang, gedragen
door een Organisatie, waarbij het doel is; het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven.

Werkgebied van de Stichting zijn de dorpen van de voormalige gemeente 't Zandt alsmede Godlinze.
Het Departement 't Zandt van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft percelen grond bij een aantal dorpen
in de voormalige gemeente 't Zandt in bezit gehad. De gronden zijn eerder geschonken door de Nutsspaarbank als
afkoopsom van het bestuursrecht. Deze werden, door een commissie, verhuurd als tuinbouwgrond.
In 2018 zijn deze gronden verkocht en is de opbrengst geschonken aan Stichting Commizzie 't Zandt.

Opgericht: 13 juni 2019, RSIN nummer: 860129688, KvK nummer: 75069857

Het stichtingsbestuur bepaalt of en hoeveel wordt gesponsord en is niet gehouden tot enige motivatie.

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. J.E. Huizinga (voorz.)
Dhr. J. Beetsma
Mw. E.C. Osse-Van der Bijl
Mw. A.A. Switters-Barlagen (secr./penn.)

Het bestuur is onbezoldigd maar kan gemaakte onkosten declareren.

Correspondentieadres:
Stichting Commizzie 't Zandt
p/a Hoofdstraat 120
9915 PH 't Zandt
info@swiba.nl

Subsidies kunnen, voorzien van uitgebreide motivatie,
schriftelijk per post of digitaal worden aangevraagd.sANBI gegevens:


s s s